Kalendarium obrad

Obrady komisji

Data Nazwa Opis Głosowania
Wtorek, 25/10/2011 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Tematem posiedzenia komisji będzie analiza wniosków Rad sołeckich do projektu budżetu Gminy na 2012 rok.

Środa, 09/11/2011 Komisja Oświatowo- Społeczna (Komisja Oświatowo - Społeczna)

1. Promocja Gminy- założenia i działania.
2. Sprawy bieżące.

Środa, 07/12/2011 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Analiza projektu budżetu Gminy Zamość na 2012 rok.

Środa, 14/12/2011 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

1. Ocena działalności Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.
2. Opracowanie informacji z działalności stalych Komisji Rady Gminy.

Środa, 04/01/2012 Komisja Programowo-Budżetowa (Komisja Programowo - Budżetowa)

Opiniowanie projektu budżetu na 2012 rok.

Poniedziałek, 23/01/2012 Komisja Programowo-Budżetowa (Komisja Programowo - Budżetowa)

Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2012 r.

Wtorek, 31/01/2012 Komisja Oświatowo- Społeczna (Komisja Oświatowo- Społeczna)

Oświata w Gminie - dyskusja nad rozwiązaniem problemu.

Czwartek, 02/02/2012 Komisja Programowo-Budżetowa (Komisja Programowo - Budżetowa)

Solary słoneczne

Poniedziałek, 20/02/2012 Komisja Rozwoju Gminy i Rolnictwa (Komisja Rozwoju Gminy i Rolnictwa)

Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 22 lutego 2012r.

Czwartek, 23/02/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Kontrola wykonania podatków i opłat lokalnych oraz zasad udzielania ulg i zwolnień za 2011 rok.

Czwartek, 23/02/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

1/ Kontrola windykacji podatków i innych opłat.
2/ Analiza zasad udzielania ulg i zwolnień za 2011 rok.

Poniedziałek, 26/03/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Kontrola stanu realizacji dróg gminnych w ramach wiosennych remontów w 2012 roku.

Środa, 28/03/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Kontrola wydatkowania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Poniedziałek, 14/05/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Opracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu przez Wójta Gminy Zamość za 2011 rok.

Poniedziałek, 11/06/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Kontrola stanu przygotowań placówek oświatowych pod kątem przeprowadzonych remontów i wykonania zaleceń po poprzedniej kontroli Komisji Rewizyjnej.

Piątek, 24/08/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Kontrola inwestycji gminnych - wodociągi i kanalizacja.

Poniedziałek, 27/08/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Czwartek, 27/09/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Ocena działalności Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość za 2011 rok

Środa, 05/12/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

1.Analiza projektu budżetu Gminy Zamość na 2013 rok.
2.Analiza wniosków rad sołeckich do projektu budżetu na 2013 rok.

Wtorek, 11/12/2012 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

1. Ocena działalności Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość za okres
01.01.2012 -30.09.2012 r.
2.Opracowanie informacji z działalności Komisji za 2012 rok.

Wtorek, 15/01/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.

Środa, 13/03/2013 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Komisja Rewizyjna)

1.kontrola stanu zaległości podatkowych za 2012 rok
- ilość dłużników,
- kwota zadłużenia,
- podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

Środa, 13/03/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Analiza stanu zaległości podatkowych za 2012 rok

Czwartek, 14/03/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenia:
1. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Zamościu za 2012 rok.
2. Zasady i kryteria udzielania pomocy w okresie zimowym.

Piątek, 12/04/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

Środa, 15/05/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Zamośc z wykonania budżetu Gmina za 2012 rok.

Czwartek, 16/05/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Komtrola stanu realizacji dróg gminnych w ramach wiosennych remontów w 2013 r.

Wtorek, 30/07/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenia:
Analiza wydatków poniesionych na utrzymanie świetlic wiejskich w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
- opłata za energię elektryczną,
- opłata za gaz ziemny.

Środa, 31/07/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenia:
Ocena pracy Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnejw Zamościu za I półrocze 2013 r. w dziale Transport i Łączność - drogi publiczne gminne oraz sprawdzenie celowości wydatkowania finansowego na realizację zadań.

Środa, 18/09/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Tematem posiedzenia było sprawdzenie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/14.

Poniedziałek, 23/09/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Tematem posiedzenia Komisji była kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Czwartek, 14/11/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenia:
Analiza wniosków Rad Sołeckich do projektu budżetu Gminy Zamośc na 2014 rok.

Czwartek, 21/11/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Zamość na 2014 rok.
2. Analiza wniosków zgłoszonych na piśmie przez Panią Radną XXXXXXX

Środa, 11/12/2013 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenie:
1.Kontrola przebiegu prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach gminnych.
2.Opracowanie informacji z działalności Komisji za 2013 rok.

Poniedziałek, 17/02/2014 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Przedmiotem kontroli była kontrola funkcjonowania Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość

Poniedziałek, 12/05/2014 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenia:
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy zamość za 2013 rok.

Środa, 09/07/2014 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Tematem posiedzenia Komisji była kontrola stanu dróg gminnych w ramach wiosennych remontów w 2014 roku.

Środa, 27/08/2014 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Porządek obrad:
1.Analiza informacji przedłożonego sprawozdania z realizacji remontów dróg gminnych.
2.Analiza funkcjonowania oraz finansowania działalności świetlic wiejskich.

Poniedziałek, 22/09/2014 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenia:
Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.

Poniedziałek, 01/12/2014 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Temat posiedzenia:
Wybór Przewodniczącego Komisji.

Wtorek, 16/12/2014 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Tematem posiedzenia Komisji był projekt budżetu Gminy na 2015 rok.

Środa, 07/01/2015 Komisja Rewizyjna (Komisja Rewizyjna)

Tematem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie dwóch skarg.

Obrady rady

Data Nazwa Opis Głosowania
Środa, 25/01/2012 XVI sesja Rady Gminy

------------------------------------------------------------------------
Zamość 09.01.2012

SAO.0002.1.2012

Pani/ Pan
…...............................................
radna/radny


Zapraszam Panią/Pana na XVI sesję Rady Gminy Zamość, która odbędzie się
25 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w m. Mokre.

Porządek obrad :
1/Otwarcie sesji.
2/Stwierdzenie quorum.
3/Przyjęcie porządku obrad.
4/Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
5/Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6/Interpelacje radnych.
7/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2012 rok.
9/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zawada położonej w Gminie Zamość.
10/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /obręb Mokre/.
11/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy /obręb Łapiguz/.
12/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy /obręb Sitaniec Błonie/.
13/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego
pracę z rodziną w Gminie Zamość.
14/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.
15/Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy.
16/Informacja o pracy Wójta.
17/Odpowiedzi na interpelacje.
18/Wnioski i zapytania radnych.
19/Zakończenie sesji.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Bondyra

------------------------------------------------------------------------

  • W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Komisji Rady Gminy (za 21 wszystkich 22)
  • W sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną (za 21 wszystkich 22)
  • W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy /obręb Sitaniec Błonie/ (za 20 wszystkich 22)
  • W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy /obręb Łapiguz/ (za 21 wszystkich 22)
  • W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /obręb Mokre/ (za 21 wszystkich 22)
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zawada położonej w Gminie Zamość (za 20 wszystkich 22)
  • W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2012 rok (za 21 wszystkich 22)
  • W sprawie wieloletniej prognozy finansowej (za 21 wszystkich 22)
Środa, 27/03/2013 XXX sesja Rady Gminy


Zamość 19.03.2013

SAO.0002.3.2013

Pani/Pan

….............................................
Radna/Radny

Zapraszam Panią/Pana na XXX sesję Rady Gminy Zamość, która odbędzie się 27 marca 2013 r. o godz. 13ºº w świetlicy Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92.

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Interpelacje radnych.
7.Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłatach z budżetu Gminy Zamość.
10.Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
11.Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności skargi na działalność Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.
12.Informacja o pracy Wójta.
13.Odpowiedzi na interpelacje.
14.Wnioski i zapytania radnych.
15.Zakończenie sesji.


Z wyrazami szacunku

Jerzy Bondyra

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Środa, 25/09/2013 XXXVII sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Interpelacje radnych. 
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Zamość zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3250L Topornica – Zwierzyniec od km 2+031,00 do km 7+875,00.
10.Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość.
13.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
14.Informacja o pracy Wójta.
15.Odpowiedzi na interpelacje.
16.Wnioski i zapytania radnych.
17.Zakończenie sesji.

Środa, 30/10/2013 XXXXVIII sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Interpelacje radnych. 
7.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jatutów w Gminie Zamość.
8.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek w Gminie Zamość – etap I.
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
11.Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, na realizację projektu „Marketing gospodarczy szansą rozwoju Gminy Zamość” współfinansowanego w ramach działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
12.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
13.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
14.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.
15.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
16.Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 -2018.
17.Informacja Komisji Statutowej dotycząca propozycji zmian do Statutu Gminy.
18.Informacja z realizacji inwestycji kubaturowych i drogowych.
19.Informacja z przygotowania gminy do sezonu zimowego.
20.Informacja z realizacji wniosków stałych Komisji Rady Gminy.
21.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
22.Informacja o pracy Wójta.
23.Odpowiedzi na interpelacje.
24.Wnioski i zapytania radnych.
25.Zakończenie sesji.

Środa, 27/11/2013 XXXIX sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Interpelacje radnych. 
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok.
10.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2014.
12.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość.
13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14.Informacja o pracy Wójta.
15.Odpowiedzi na interpelacje.
16.Wnioski i zapytania radnych.
17.Zakończenie sesji.

Poniedziałek, 30/12/2013 XL sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Interpelacje radnych. 
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2014.
10.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nr XXXVII/357/13 oraz Nr XXXVII/358/13 Rady Gminy Zamość z dnia 25 września 2013 r.
11.Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2014 rok.
13.Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2013 rok.
14.Informacja o pracy Wójta.
15.Odpowiedzi na interpelacje.
16.Wnioski i zapytania radnych.
17.Zakończenie sesji.

Środa, 29/01/2014 XLI sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Interpelacje radnych. 
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zamość.
10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zamość.
11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.
12.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Sitaniec Wolica).
15.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia nabycia nieruchomości (obręb Szopinek).
16.Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Sitaniec Błonie).
17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.
18.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy.
19.Informacja o pracy Wójta.
20.Odpowiedzi na interpelacje.
21.Wnioski i zapytania radnych.
22.Zakończenie sesji.

Środa, 26/02/2014 XLII sesja Rady GminyZamość 17.02.2014

SAO.0002.2.2014

Pani/Pan
…........…...................................
Radna/Radny

Zapraszam Panią/Pana na XLII sesję Rady Gminy Zamość, która odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Interpelacje radnych. 
7.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego w Mokrem
8.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Zamość publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innej formie wychowania przedszkolnego.
11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na 2014 rok.
12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2014r.
13.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
14.Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zamość a także uchwalenia dodatkowej opłaty ponoszonej z tytułu w/w usługi.
15.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 -2018.
16.Informacja o pracy Wójta.
17.Odpowiedzi na interpelacje.
18.Wnioski i zapytania radnych.
19.Zakończenie sesji.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Bondyra

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Środa, 24/09/2014 XLIX sesja Rady Gminy

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /obręb Płoskie/.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość.
14. Wybór zadań priorytetowych Programu Budowy Nawierzchni Dróg Lokalnych (gminnych) oraz Programu Wsparcia Finansowego Przebudowy Nawierzchni Dróg Powiatowych.
15. Informacja o pracy Wójta.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wnioski i zapytania radnych.
18. Zakończenie sesji.

Środa, 29/10/2014 L sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /obręb Płoskie/.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość.
14. Wybór zadań priorytetowych Programu Budowy Nawierzchni Dróg Lokalnych (gminnych) oraz Programu Wsparcia Finansowego Przebudowy Nawierzchni Dróg Powiatowych.
15. Informacja o pracy Wójta.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wnioski i zapytania radnych.
18. Zakończenie sesji.

Środa, 12/11/2014 LI sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
9. Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Projekt uchwały w sprawie przejęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - (Konkurs nr 2 /POIiŚ/9.3/2013).
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2015
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /obręb Białowola/.
13. Informacja o pracy Wójta.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Uroczyste zakończenie ostatniej LI sesji Rady Gminy Zamość VI kadencji.

Poniedziałek, 01/12/2014 II sesja Rady Gminy

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Powołanie stałych Komisji Rady Gminy.
• głosowanie jawne
• podjęcie uchwał
5. Przerwa.
6. Informacja o pierwszych obradach stałych komisji Rady Gminy.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Poniedziałek, 01/12/2014 I sesja Rady Gminy

Porządek obrad:
1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na
sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych Rady Gminy, wg treści
określonej w art.23a. ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych.
4. Zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
10. Zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
11. Prezentacja kandydatów.
12. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Gminy i podjęcie w tym przedmiocie uchwały.
13. Złożenie ślubowania przez Wójta wybranego w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r., wg treści określonej w art.29a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
14. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

Poniedziałek, 22/12/2014 III sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z LI,I,II sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
9. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
12. Projekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość.
13. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności skarg na działalność Wójta Gminy.
14. Informacja z działalności stałych Komisji Rady Gminy.
15. Informacja o pracy Wójta.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wnioski i zapytania radnych.
18. Zakończenie sesji.

Poniedziałek, 26/01/2015 IV sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2015 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą odwodnienie drogi powiatowej nr 3226 L na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w Sitańcu (km.0+010,21) do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110380 L w m. Sitaniec –Kolonia (km.1+979,74).
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3249 L na odcinku Mokre-Hubale-Wychody-Wieprzec-Zarzecze.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3217 L w m. Siedliska.
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3248 L na odcinku Żdanów –Zwódne – Pniówek.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Wólka Wieprzecka).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Mokre).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Żdanówek).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Sitaniec Błonie).
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Siedliska).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (obręb Szopinek).
19. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy.
20. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy.
21. Projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy.
22. Informacja o pracy Wójta.
23. Odpowiedzi na interpelacje.
24. Wnioski i zapytania radnych.
25. Zakończenie sesji.

Poniedziałek, 23/02/2015 V sesja Rady Gminy


Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Skokówka położonej
w Gminie Zamość.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2015 r.
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Zamość na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy /obręb Zawada/.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /obręb Sitaniec Błonie/.
14. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy
15. Informacja o realizacji Gminnych Programów Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
16. Informacja o pracy Wójta.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wnioski i zapytania radnych.
19. Zakończenie sesji.

Poniedziałek, 30/03/2015 VI sesja Rady Gminy

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2016 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłatach z budżetu gminy Zamość.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Łapiguz dz.nr 234/2 )
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ((obręb Łapiguz dz.nr 234/1 i 234/4 )
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.
14. Informacja o pracy Wójta.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wnioski i zapytania radnych.
17. Zakończenie sesji.

Poniedziałek, 27/04/2015 VII sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem za rok 2014.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska położonych w Gminie Zamość.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań ogłaszanych w otwartych konkursach na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 rok.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
14. Informacja o pracy Wójta.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wnioski i zapytania radnych.
17. Zakończenie sesji.

Poniedziałek, 25/05/2015 IX sesja Rady Gminy

Uroczysta sesja Rady Gminy Zamość upamiętniająca 25 rocznicę samorządu terytorialnego w Polsce

Poniedziałek, 25/05/2015 VIII sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – tereny Lotniska Mokre.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska położonych w Gminie Zamość.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – Płoskie.
14. Informacja o pracy Wójta.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wnioski i zapytania radnych.
17. Projekty uchwał w sprawie nadania honorowych tytułów „Za wkład
w rozwój samorządu Gminy Zamość“.
18. Zakończenie sesji.

Środa, 03/06/2015 X sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zajęcie stanowiska Rady Gminy Zamość w sprawie wypowiedzi Pana Prezydenta Miasta Zamość na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspólny Zamość w dniu 29 maja 2015 roku dotyczące Samorządu Gminy Zamość.
4. Zamknięcie obrad.

Poniedziałek, 29/06/2015 XI sesja Rady Gminy


Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z VIII,IX i X sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
10. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r.
13. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Zamość za 2014 r.
14. Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość za 2014 r.
15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół Gminy Zamość za 2014 r.
16. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość za 2014 r.
17. Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy za 2014 r.
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
19. Sprawozdanie finansowe Gminy za 2014 r.
20. Informacja o stanie mienia gminy.
21. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
22. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
23. Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej.
24. Dyskusja nad sprawozdaniami.
25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zamość z wykonania budżetu za 2014 r.
26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
27. Informacja o pracy Wójta.
28. Odpowiedzi na interpelacje.
29. Wnioski i zapytania radnych.
30. Zakończenie sesji.

Środa, 02/09/2015 XII sesja Rady Gminy

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość za I półrocze 2015 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w Nr IV/20/15 Rady Gminy Zamość z dnia 26 stycznia w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3248 L na odcinku Żdanów -Zwódne – Pniówek.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Zamość
z dnia 26 stycznia 2015 r w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3249 L na odcinku Mokre-Hubale - Wychody - Wieprzec – Zarzecze.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Wieprzec Wychody).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Chyża).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Jatutów).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Bortatycze Kolonia).
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Siedliska).
18. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość
19. Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem”
i nadania jej statutu.
20. Sprawozdanie o stanie sanitarno – porządkowym Gminy.
21. Informacja o pracy Wójta.
22. Odpowiedzi na interpelacje.

None XLVIII sesja Rady Gminy Zamość

Zapraszam Panią/Pana na XLVIII sesję Rady Gminy Zamość, która odbędzie się
29 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość za I półrocze 2014 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość .
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą odwodnienie drogi powiatowej nr 3226L na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w Sitańcu (km.0+010,21) do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110380 L w m. Sitaniec Kolonia (km.1+979,74).
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji zadań statutowych szkoły .
16. Projekt uchwały w sprawie przyznania honorowych tytułów Gminy Zamość
17. Sprawozdanie o stanie sanitarno porządkowym gminy.
18. Informacja o pracy Wójta.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Wnioski i zapytania radnych.
21. Zakończenie sesji.